Navigace po stránce

SÉDATIF PC®

Poznámka:

Informace o všech léčivých přípravcích společnosti BOIRON registrovaných v České republice jsou poskytovány v rámci Veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích, která je zřízena v souladu se zákonem o léčivech.

Sédatif PC

CO JE PŘÍPRAVEK SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

SÉDATIF PC je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě úzkosti a emočního napětí, které se projevují např. neklidem, nervozitou, podrážděností a poruchami koncentrace, a k léčbě lehkých poruch spánku.

Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SÉDATIF PC UŽÍVAT

 Neužívejte přípravek SÉDATIF PC
jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku SÉDATIF PC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky vztahující se k jeho užití.

Děti
Tento léčivý přípravek je určen také dětem. U dětí do 6 let je možné tablety před podáním rozpustit, nejlépe v malém množství čisté neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí.

Další léčivé přípravky a přípravek SÉDATIF PC
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv přípravek užívat.
Tento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek SÉDATIF PC nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek SÉDATIF PC obsahuje monohydrát laktózy.
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

JAK SE PŘÍPRAVEK SÉDATIF PC UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí, dospívající a děti:
1-2 tablety 3x denně, ráno v poledne a večer, nejlépe mimo dobu jídla.

Perorální podání (ústy). Tablety nechat rozpustit pod jazykem.
U dětí do 6 let je možné tablety před podáním rozpustit, nejlépe v malém množství čisté neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí.
Bez porady s lékařem neužívejte déle než 4 týdny. Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku SÉDATIF PC, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více přípravku SÉDATIF PC, než jste měl(a), neočekává se žádné nebezpečí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SÉDATIF PC
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

JAK PŘÍPRAVEK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte SÉDATIF PC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek SÉDATIF PC obsahuje

Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou:
Aconitum napellus 6 CH
Belladonna 6 CH
Calendula officinalis 6 CH
Chelidonium majus 6 CH
Abrus precatorius 6 CH
Viburnum opulus 6 CH

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát.

Jak přípravek SÉDATIF PC vypadá a co obsahuje balení

Sublingvální tablety bílé barvy.
Papírová krabička obsahující 60 nebo 90 tablet v blistru (Al / PVC).
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na krabičce a blistru: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Příbalová informace byla naposledy revidována: 25. 9. 2019.

Tento lék je volně prodejný, je v současné době dodáván na trh v České republice a je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

 

Pylový kalendář

KATALOG MONOKOMPONENTNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBCHODOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE