Navigace po stránce

RHINALLERGY®

Poznámka:

Informace o všech léčivých přípravcích společnosti BOIRON registrovaných v České republice jsou poskytovány v rámci Veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích, která je zřízena v souladu se zákonem o léčivech.

RhinallerhyCO JE RHINALLERGY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

RHINALLERGY je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RHINALLERGY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek RHINALLERGY
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku RHINALLERGY.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku RHINALLERGY je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
RHINALLERGY nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku RHINALLERGY
RHINALLERGY obsahuje sacharózu a laktózu.

JAK SE RHINALLERGY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek RHINALLERGY přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklé dávkování přípravku pro děti a dospělé je 1 tableta po 1-2 hodinách. Tableta se nechá zvolna rozpustit v ústech.
Denní dávka nemá překročit 6 tablet.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i RHINALLERGY nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK PŘÍPRAVEK RHINALLERGY UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek RHINALLERGY nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku RHINALLERGY se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

Co RHINALLERGY obsahuje

Léčivými látkami v jedné tabletě o 300 mg jsou:
Allium cepa 5 CH........................................0,5 mg
Ambrosia artemisiifolia 5 CH.......................0,5 mg
Euphrasia officinalis 5 CH...........................0,5 mg
Histamini dihydrochloridum 9 CH.................0,5 mg
Sabadilla 5 CH............................................0,5 mg
Solidago virgaurea 5 CH.............................0,5 mg

Pomocnými látkami jsou sacharóza, monohydrát laktózy a magnesium-stearát.

Jak RHINALLERGY vypadá a co obsahuje balení
Tablety.
Balení obsahuje 60 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.

Výrobce
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Příbalová informace byla naposledy schválena 21.3.2018

Tento lék je volně prodejný a není hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Pylový kalendář

KATALOG MONOKOMPONENTNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBCHODOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE