Navigace po stránce

Souhrn údajů o přípravku DROSETUX NEO®

Poznámka:

Informace o všech léčivých přípravcích společnosti BOIRON registrovaných v České republice jsou poskytovány v rámci Veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích, která je zřízena v souladu se zákonem o léčivech.

Drosetux neo1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

DROSETUX NEO
sirup

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

100 g sirupu obsahuje
Arnica montana 4 CH 0,1 g
Belladonna 4 CH 0,1 g
Cina 4 CH 0,1 g
Dactylopius coccus (Coccus cacti) 5 CH 0,1 g
Corallium rubrum 4 CH 0,1 g
Cuprum metallicum 5 CH 0,1 g
Drosera 4 CH 0,1 g
Ferrum phosphoricum 5 CH 0,1 g
Ipecacuanha (Ipeca) 4 CH 0,1 g
Solidago virga aurea 3 DH 0,1 g

Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Sirup
Vzhled přípravku: světle žlutý, čirý roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace
Přípravek DROSETUX NEO je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem neproduktivního kašle.

4.2 Dávkování a způsob podání
Dávkování
Děti mladší 5 let: 2,5 ml sirupu 3-4x denně.
Děti starší 5 let: 5 ml sirupu 3-5x denně.
Dospělí: 15 ml sirupu 2-3x denně.

Způsob podání
Perorální podání.
Pro odměření uvedených dávek použijte přiloženou odměrku. Množství v ml je uvedeno na odměrce.
Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.

4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivé látky, rostliny z čeledi hvězdnicovitých nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Přípravek DROSETUX NEO obsahuje sacharózu.
100 g sirupu obsahuje 64,14 g sacharózy.
2,5 ml sirupu = 2,1 g sacharózy,
5 ml sirupu = 4,2 g sacharózy,
15 ml sirupu = 12,6 g sacharózy.

Obsah sacharózy je nutno zohlednit v případě diety s nízkým obsahem cukru nebo u diabetiků.
Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharózo-izomaltázové deficienci by tento přípravek neměli užívat.

Tento léčivý přípravek nesmí být užíván v případě produktivního kašle (vlhkého kašle), neboť při tlumení kašle zabraňuje vykašlávání hlenu a může tak způsobit jeho nežádoucí hromadění v dýchacích cestách.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Přípravek se nesmí užívat současně s expektorancii (viz bod 4.4).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
Tento léčivý přípravek může být užíván během těhotenství a kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Přípravek DROSETUX NEO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky
Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování
Žádné nebezpečí plynoucí z předávkování se neočekává.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Homeopatika, ATC kód: V12.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Neuplatňuje se.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
Neuplatňuje se.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
Natrium-benzoát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda, prostý sirup (roztok sacharózy).

6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti
Před otevřením lahvičky: 5 let
Po otevření lahvičky: 1 rok

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení
Skleněná lahvička o objemu 150 ml, polyethylenový šroubovací uzávěr, polyethylenová dávkovací odměrka, papírová krabička.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

93/286/16-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17.8.2016

10. DATUM REVIZE TEXTU

17.8.2016

Pylový kalendář

KATALOG MONOKOMPONENTNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBCHODOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE