Navigace po stránce

CICADERMA®

Poznámka:

Informace o všech léčivých přípravcích společnosti BOIRON registrovaných v České republice jsou poskytovány v rámci Veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích, která je zřízena v souladu se zákonem o léčivech.

CicadermaCO JE PŘÍPRAVEK CICADERMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CICADERMA je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný při podráždění kůže, povrchových poraněních malého rozsahu (malé řezné rány, trhliny, praskliny, odřeniny), drobných popáleninách, solárním erytému (zčervenání kůže po vystavení se slunečnímu záření), a při poštípání hmyzem.

Léčivý přípravek mohou používat děti od 3 let, dospívající a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CICADERMA POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek CICADERMA
- jestliže jste alergický(á) na rostlinný vaselinový extrakt pro CICADERMA, jehož součástí je měsíček lékařský, třezalka tečkovaná, řebříček obecný, bílá vazelína; a dále na rojovník bahenní (matečnou tinkturu), koniklec obecný (matečnou tinkturu), nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku CICADERMA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud jsou v ošetřované oblasti přítomny či pokud se v průběhu léčby objeví známky kožní infekce (např. otok, zarudnutí, hnis v ráně).

Místa ošetřená přípravkem CICADERMA nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jinému UV
záření (riziko zvýšení citlivosti na sluneční záření).

Další léčivé přípravky a přípravek CICADERMA
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době
používal(a) nebo které možná budete používat.

Nejsou známá žádná vzájemná působení s jinými léčivými přípravky.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Kvůli nedostatku údajů se použití přípravku u těhotných a kojících žen nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není relevantní.

JAK SE PŘÍPRAVEK CICADERMA POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kožní podání.

Po vyčištění poranění se nanese mast 1-2x denně na postižené místo. Podle rozsahu poranění kůže je
možné postižené místo překrýt obvazem nebo náplastí s polštářkem.

Pokud se do týdne nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez
porady s lékařem nepoužívejte přípravek CICADERMA déle než týden.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek CICADERMA
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout kožní reakce.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK CICADERMA UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě za zkratkou
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CICADERMA obsahuje

Léčivými látkami ve 100 g masti jsou:
Extractum herbarum vaselinum pro CICADERMA .................. 97,0 g
Ledum palustre – tinctura basica a. u. h ................................... 1,5 g
Pulsatilla vulgaris – tinctura basica a. u. h ............................... 1,5 g

K výrobě extraktu použito:
Calendulae herba recens ......................................................... 20,0 g
Hyperici herba recens .............................................................. 10,0 g
Millefolii herba recens ............................................................... 10,0 g
Vaselinum album .................................................................... 100,0 g

Pomocnými látkami jsou:
bílá vazelína (součást extraktu), ethanol (součást tinktur).

Jak přípravek CICADERMA vypadá a co obsahuje toto balení

CICADERMA je mast zabalená v krabičce obsahující hliníkovou tubu s uzávěrem z plastické hmoty
o obsahu 30 g. Žlutooranžová mast s aromatickou vůní.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090
e-mail: info@boiron.cz, http://vpois.boiron.cz.

Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Příbalová informace byla naposledy revidována 27. 6. 2018

Tento lék je volně prodejný, je v současné době dodáván na trh v České republice a je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Pylový kalendář

KATALOG MONOKOMPONENTNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBCHODOVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE